info@mercecarbonell.cat
610 455 958


LLOCS ON VISITO:
 
TÀRREGA
Farmàcia Núria Robinat
Carrer Santa Clara, 2
 
SANT MARTÍ DE MALDÀ
Carrer Nord 33, baixos
 

Política de Privacitat

El responsable de les dades de caràcter personal recollides en el lloc mercecarbonell.cat és Mercè Carbonell Badia, en endavant MERCÈ CARBONELL, amb DNI 43738673X i domicili social a c/Major, 10, 2n de Sant Martí de Maldà, telèfon de contacte 610 455 958 i correu electrònic info@mercecarbonell.cat.

 

MERCÈ CARBONELL té implementades les mesures de seguretat, d’índole tècnica i organitzatives, per garantir i protegir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les dades de caràcter personal recollides, tractant-les de manera lícita, lleial i transparent en relació a l’interessat i adequades, pertinents i limitades en relació a les finalitats per les que són tractades, donant així compliment a la normativa vigent en matèria de protecció de dades, reflectida en el Reglament Europeu (UE) 2016/679, de 27 d’abril, (RGPD) relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, a la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre de Protecció de Dades Personals i Garantia de Drets Digitals (LOPDGDD) i a la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE).

 

Les dades recollides en el lloc mercecarbonell.cat seran tractades en el corresponent fitxer de contactes/clients de MERCÈ CARBONELL de conformitat a l’establert a la normativa esmentada anteriorment. El lloc mercecarbonell.cat només recull les dades de caràcter identificatiu i/o de contacte dels seus usuaris/es que siguin necessàries per poder atendre les consultes i les compres a través del lloc web.

 

Les finalitats del tractament de les dades recollides a través dels diferents formularis o registres d’aquest lloc web és atendre les peticions d’informació o consultes realitzades pels usuaris, realitzar les gestions comercials i administratives necessàries per a la venta online dels serveis de MERCÈ CARBONELL i enviar als usuaris/es informació, publicitat i promocions dels tallers, formacions i xerrades que s’ofereixen a través del lloc web.

 

El tractament de les dades de caràcter personal facilitades per l’usuari/a sempre requerirà el consentiment previ i explícit d’aquest/a a través dels formularis de contacte o de registre, legitimant així a MERCÈ CARBONELL a tractar les seves dades d’acord amb les finalitats descrites al paràgraf anterior. En cas que l’usuari/a no doni el seu consentiment, MERCÈ CARBONELL no podrà tractar les seves dades i en conseqüència no podrà tramitar la venda dels seus serveis ni atendre les peticions d’informació o consulta.
És necessari que l’usuari/a faciliti les dades indicades del qüestionari de contacte per a què MERCÈ CARBONELL pugui atendre la seva sol·licitud d’informació o tramitar la venda dels serveis sol·licitats. En cas de no fer-ho, no serà possible respondre la seva petició. Tanmateix, l’usuari/a ha de garantir que les dades facilitades són verídiques i exactes i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació o actualització.

 

MERCÈ CARBONELL conservarà les dades de caràcter personal mentre existeixi un interès mutu amb l’usuari/a i no més temps del necessari per a mantenir la finalitat del tractament (mentre existeixi una relació comercial) o mentre així ho requereixi qualsevol obligació legal que li sigui inherent (per exemple: obligació fiscal i comptable, mínim 6 anys) . Quan el manteniment de les dades ja no sigui necessari per al compliment de la finalitat per la què van ser recollides, se suprimiran amb les mesures de seguretat adients per garantir la seva pseudonimització o destrucció.

 

MERCÈ CARBONELL no cedeix dades a tercers, amb la salvaguarda que aquesta cessió estigui emparada en una obligació legal o quan la prestació d’un servei impliqui la necessitat d’una relació contractual amb un encarregat del tractament. MERCÈ CARBONELL no elabora perfils amb les dades recollides. Per al desenvolupament de l’activitat MERCÈ CARBONELL utilitza els serveis de Dropbox, companyia internacional amb la que manté una relació contractual amb clàusules tipus aprovades per UE. En aquest enllaç tens l’accés a la política de seguretat i protecció de dades de Dropbox https://www.dropbox.com/es/security/GDPR.

 

L’usuari/a té dret d’accés (conèixer si tractem les seves dades i com ho fem), rectificació (corregir les dades inexactes i/o incomplertes que tractem), portabilitat (podem transmetre les seves dades a un altre Responsable o al mateix interessat) i supressió de les seves dades (suprimir les dades que tractem sempre i quan no existeixi cap obligació legal que ho impedeixi) així com també té dret a la limitació (limitació temporal del tractament que fem amb les dades) i oposició al seu tractament (cancel·lació definitiva del tractament). L’usuari/a podrà retirar el seu consentiment en qualsevol moment i també té dret a interposar una reclamació davant de l’autoritat de control (aepd.es) si creu que el tractament de les seves dades no s’ajusta a la normativa.

 

Per exercir els seus drets, l’usuari/a haurà de remetre una sol·licitud per escrit indicant quin dret vol exercir i adjuntant, sempre, una fotocòpia del seu DNI. Aquesta sol·licitud l’ha podrà enviar per correu postal a MERCÈ CARBONELL BADIA, C/ Major, 10, 2n, de Sant Martí de Maldà (25344) o bé per correu electrònic a info@mercecarbonell.cat.